Zaal 'Den Hazelt', Pastoor Slossestraat 1, 8800 Rumbeke-Roeselare devriesedidier@hotmail.com

 

De Witte Spreeuwen Roeselare

Mandellaan 519

8800 Roeselare

De Witte Spreeuwen Roeselare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Witte Spreeuwen Roeselare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als club De Witte Spreeuwen Roeselare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Witte Spreeuwen Roeselare, Mandellaan 519, 8800 Roeselare, www.kbof-roeselare.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de club De Witte Spreeuwen Roeselare verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Witte Spreeuwen Roeselare (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van uitnodigingen, het opnemen van naam, adres, telefoonnummer en email adres in catalogus, het doorgeven van gegevens aan verzekering, het uitnodigen van vrijwilligers. (toestemming betrokkene), doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen opslagen, verzamelen en verwerken:
 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail.
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum en geboorteplaats,
 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Het nemen van beeldmateriaal.

Gerichte beelden: de foto’s van de podiumplaatsen worden gepubliceerd op onze website. Indien u niet wil dat wij uw foto’s verwerken met het oog op bovenstaande activiteiten, volstaat het ons dat mee te delen op: www.kbof-roeselare.be of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het gevolg van niet verstrekking van bovenstaande gegevens, is niet publiceren van gerichte foto’s van u.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. (enkel voor verzekering)

 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn: de club De Witte Spreeuwen Roeselare bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de club De Witte Spreeuwen Roeselare van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten over uw gegevens:

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kunt ons ook contacteren via de contactpagina van onze website: www.kbof-roeselare.be

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement.

De club De Witte Spreeuwen Roeselare  kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: De Witte Spreeuwen Roeselare , Mandellaan 519, 8800 Roeselare. www.kbof-roeselare.be. Op basis van ons gerechtvaardigd belang om een vogeltentoonstelling te organiseren, en op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving.

Voor:  ledenbeheer, organisatie van activiteiten, organisatie medewerkers en het verzekeren van de vrijwilligers, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, het plaatsen van resultaten en foto’s op onze website. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op bovenstaande activiteiten, volstaat het ons dat mee te delen op: www.kbof-roeselare.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.